preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josipdol"

Vijesti

Pravila o provedbi izleta

Autor: Valentina Rahan, 31. 10. 2012.

Pravila o provedbi izleta. Važno ih je proučiti i prema njima organiizirati buduće izlete za vaše razrede.

 

Na temelju članka 22. i članka 61. Statuta Osnovne školeJosipdolJosipdol, Školski odbor Osnovne školeJosipdolna četrdesetdrugoj sjednici donio je dana 16. listopada 2012. godine:

 

P R A V I L A

O PROVEDBI ŠKOLSKIH IZLETA I EKSKURZIJA ZA

OSNOVNU ŠKOLUJOSIPDOL

 

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Školski izleti i ekskurzije važan su element odgojno obrazovnog procesa i rada škole. Pravila o provedbi školskih izleta i ekskurzija (u daljnjem tekstu: Pravila) okvirno se utvrđuju uvjeti i postupci za planiranje i provedbu školskih izleta i ekskurzija u Osnovnoj školiJosipdol(u daljnjem tekstu: Škola).

 

Članak 2.

Školski izleti (izvanučionička nastava, izleti razrednih odjela), prema ovim pravilima , su poludnevni i jednodnevni zajednički odlasci učenika u mjestu središta škole ili izvan njega koje organizira i izvodi škola radi ispunjavanja određenih odgojno-obrazovnih zadaća.

Školske ekskurzije (maturalna i slična putovanja učenika), prema ovim pravilima, su višednevna učenička putovanja radi posjeta prirodnim, kulturnim, umjetničkim, športskim, i drugim odredištima izvan sjedišta škole u skladu s odgojno-obrazovnim zadaćama škole. Školske ekskurzije mogu trajati najduže jedan tjedan.

Školske stručne ekskurzije (škola u prirodi, terenska nastava), prema ovim pravilima su jednodnevni i višednevni odlasci i posebni oblici nastavnog rada učenika i učitelja u mjestu i izvan sjedišta škole radi ostvarivanja pojedinih dijelova nastavnog plana i programa.

 

Članak 3.

Okvirni plan i program i vremenik školskih izleta i ekskurzija na početku školske godine, na temelju prijedloga stručnih vijeća, razrednika ili skupine učitelja , utvrđuje i o tome donosi odluku Učiteljsko vijeće. Plan je sastavni dio kurikuluma škole, a naveden je u Godišnjem planu i programu rada škole.

Okvirni izvedbeni plan i program i vremenik izleta i ekskurzija jednog ili više razrednih odjela predlaže se zajednički.

Članak 4.

Programski sadržaji školskih izleta i školskih stručnih ekskurzija trebaju se na početku školske godine planirati u izvedbenom i operativnom nastavnom planu i programu (za pojedini predmet ili grupu predmeta) i u tom slučaju navedeni oblik nastave uključuje se u ukupni godišnji fond sati nastave iz dotičnog predmeta ili grupe predmeta.

 

Članak 5.

Iznimno, ako iz opravdanih razloga na početku školske godine pojedini školski izleti/ekskurzije nisu planirani, naknadnu odluku o pripremi i provedbi izleta na prijedlog Učiteljskog vijeća, donosi Školski odbor.

 

Članak 6.

Školske izlete i ekskurzije škola u pravilu planira i provodi u nenastavne dane.

Škola može planirati i provoditi školske izlete i ekskurzije i u nastavne dane, ukoliko se na taj način ostvaruju odgojno-obrazovni ciljevi i zadaće iz propisanog nastavnog plana i programa.

Izostanci s redovne nastave, a zbog izleta koji nije u organizaciji škole i ne podliježe stavku 2. ovog članka, smatrati će se neopravdanima.

 

Članak 7.

Ukoliko se školski izleti i ekskurzije provode za vrijeme vjerskih blagdana, Škola je obavezna u planu i programu predvidjeti sadržaje kojima se poštuju vjerska opredjeljenja svih sudionika.

 

Članak 8.

Planiranje školskih putovanja mora obuhvatiti brigu o izboru najpovoljnije varijante realizacije putovanja uvažavajući:

ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva,

materijalnu mogućnost roditelja

želje i objektivne sposobnosti učenika s obzirom na njihovu dob i interes.

 

Članak 9.

Izvješće o ostvarenom planu izleta ili ekskurzije podnosi učitelj /voditelj Učiteljskom vijeću i roditeljima na prvom sastanku nakon ostvarenja izleta ili ekskurzije.

 

Članak 10.

U slučaju političkih nemira, terorističkih napada, elementarnih nepogoda, epidemija bolesti ili nastajanja drugih okolnosti koje bi ugrozile zdravlje i integritet učenika i učitelja , a nakon temeljite procjene stupnja opasnosti, Škola ima pravo zabraniti provođenje školskog izleta ili ekskurzije uz prijedlog načina njegove kasnije realizacije ako je ona moguća.

Škola ima pravo zabraniti ona odredišta na kojima učenici mogu biti izloženi sadržajima koji nisu primjereni njihovoj dobi.

Članak 11.

Izvedbeni plan i program školskih izleta i ekskurzija u skladu s odredbama ovih Pravila predlažu razrednici u suradnji s povjerenstvom za izvanučioničke aktivnosti prije donošenja Kurikuluma i Godišnjeg plana škole.

 

Članak 12.

Zavisno od karaktera, ciljeva i zadaća koji se u tijeku provedbe školskih izleta i ekskurzija moraju ostvariti utvrđuje se sastav i broj članova povjerenstva koje predlaže izvedbeni plan i program. Članovi mogu biti: učenici, razrednik, stručni suradnik - pedagog, ravnatelj, roditelj i učitelji koji ostvaruju odgojno-obrazovni rad s učenicima.

Članove i predsjednika povjerenstva imenuje ravnatelj na prijedlog razrednika razreda koji ostvaruju izlet ili ekskurziju.

 

Članak 13.

Izvedbeni plan i program školskih izleta i ekskurzija OBVEZNO mora sadržavati sljedeće elemente:

 • cilj i zadaće planiranog školskog izleta ili ekskurzije,

 • nadnevak, tijek, odredište i programske sadržaje izleta ili ekskurzije, s posebno razrađenim sadržajima za učenike, voditelje i pratitelje,

 • popis svih sudionika (razrednih odjela ili grupa učenika i učitelja),

 • ime i prezime, te radno mjesto voditelja i pratitelja,

 • opis prijevoza, smještaja i drugih usluga,

 • planiranu cijenu usluga, ukupno i po sudioniku,

 • podatke o izvorima sredstava za učenike, učitelje, voditelje i pratitelje, te način plaćanja,

 • predviđene mjere zaštite tijekom puta: od neprimjerenog ponašanja sudionika, od odlaska učenika na neprikladna mjesta i od izlaganja utjecaju opijata, alkohola, nikotina i narkotika te načine primjene mjera u skladu s odredbama Statuta škole i drugih općih akata škole,

 • predviđeno vrijeme za odmor, prehranu i spavanje učenika u slučaju višednevnih ekskurzija i predviđeno vrijeme odlaska na spavanje,

 • predviđene mogućnosti međusobnog komuniciranja između škole i sudionika, odnosno između škole i voditelja tijekom provedbe školskog izleta ili ekskurzije.

 

Članak 14.

Na školskom izletu ili ekskurziji učenici su dužni:

 • poštivati dogovor i plan i program putovanja,

 • odgovorno izvršavati preuzete zadatke i obveze,

 • pravovremeno dolaziti na ugovorene sastanke,

 • ne odvajati se od razreda ili skupine bez dozvole voditelja ili pratitelja,

 • međusobno voditi brigu jedni o drugima,

 • obavještavati voditelja ili pratitelja o svom kretanju kako bi on mogao znati u svakom trenutku gdje se nalazi svaki učenik/ca,

 • pridržavati se dogovorenog vremena za slobodno vrijeme i izlaske,

 • o svakom problemu i poteškoći izvijestiti voditelja ili pratitelja,

 • na putovanju, u hotelu i na svim ostalim mjestima ponašati se kulturno i ne izazivati konfliktne situacije,

 • suradničkim odnosom sa svim članovima skupine nastojati ostvariti ugodnu atmosferu u svim dijelovima putovanja.

 

Članak 15.

Prije realizacije izleta ili ekskurzije roditelji/skrbnici su dužni:

 • Upoznati razrednike/voditelje s eventualnim zdravstvenim ili nekim drugim teškoćama učenika, a koje bi mogle biti relevantne za provođenje izleta ili ekskurzije

 • Podsjetiti dijete na norme društveno prihvatljivog ponašanja, moguće opasnosti, zabranu korištenja alkohola, opijata, nikotina i narkotika te na nužnost poštivanja odluka voditelja za vrijeme trajanja izleta i ekskurzija.

 

Članak 16.

Za neodgovorno ponašanje i kršenje dogovora i pravila navedenih u članku 14. ovog Pravilnika učenici će snositi sljedeće posljedice:

 • za neizvršene unaprijed dogovorene obveze i zadatke: donošenje pedagoških mjera prema Statutu škole,

 • za neprimjereno ponašanje koje ometa tijek putovanja ili dovodi do konfliktnih situacija: prijevremeni odlazak kući (individualno uz dolazak roditelja) te izricanje pedagoških mjera prema Statutu škole.

 

Članak 17.

Povjerenstvo mora osigurati da svi sudionici izleta, voditelji i učenici te roditelji/skrbnici budu upoznati s odredbama ovog pravilnika, te ostalim relevantnim informacijama vezanima uz provođenje izleta i ekskurzijama.

 

 

Članak 18.

Školski izleti (izvanučionička nastava) su poludnevni i jednodnevni zajednički odlasci učenika Škole, koje organizira i izvodi Škola, radi ostavrivanja određenih odgojno obrazovnih zadaća, a mogu se provoditi na području Općine Josipdol (kao sjedištu Škole) ili izvan sjedišta škole u susjednim općinama i gradu Ogulin (izložbe, koncerti, sportske priredbe, posjete kulturnim ustanovama, lokalnim znamenitostima i sl.)

 

Članak 19.

U okviru izvannastavnog rada učitelja – razrednika s učenicima se mogu organizirati izleti unutar razrednih odjela na području Općine Josipdol (kao sjedišta škole) ili izvan sjedišta škole i to:

- od 1. do 4. razreda jednom godišnje, jednodnevni izlet

- od 5. do 8. razreda dva puta godišnje, jednodnevni izlet

Razredi koji planiraju provedbu školskih ili stručnih ekskurzija ne mogu u istoj školskoj godini planirati i provoditi izlete razrednih odjela.

Izleti razrednih odjela moraju zadovoljiti uvjete iz članka 13 ovog Pravilnika.

 

Članak 20.

Izlet razrednog odjela i školski izlet može se provesti ukoliko se njime pisano suglasi najmanje 2/3 roditelja učenika dotičnog razreda.

 

Članak 21.

Na izlet razrednog odjela ne smiju se voditi učenici koji nisu učenici dotičnog razrednog odjela, a voditelj izleta je u pravilu učitelj – razrednik, a ako ide i pratitelj on mora obavezno biti učitelj iz Razrednog vijeća razrednog odjela.

 

II. ŠKOLSKE STRUČNE EKSKURZIJE

 

Članak 22.

Školske stručne ekskurzije u skladu s odredbama ovog Pravilnika planiraju se i izvode kao poseban oblik nastavnog rada za učenike (grupa ili razrednog odjela i učitelja) u svrhu ostvarivanja pojedinog dijela propisanog nastavnog plana i programa ( za jedan, dva ili grupu predmeta), kao što su npr. Škola u prirodi ili terenska nastava.

Školske stručne ekskurzije mogu biti jednodnevne ili višednevne, a u pravilu ne bi trebale trajati dulje od tjedan dana.

 

Članak 23.

Programski sadržaji školske stručne ekskurzije treba na početku školske godine planirati u izvedbenom ili operativnom planu i programu (za pojedini predmet ili grupu predmeta) i u tom slučaju navedeni oblik nastave uključuje se u ukupni godišnji fond sati nastave iz dotičnog predmeta ili grupe predmeta.

 

III. ŠKOLSKE EKSKURZIJE (MATURALNA PUTOVANJA):

 

Članak 24.

Odredište, odnosno destinaciju utvrđuje povjerenstvo za provedbu školske ekskurzije poštujući odredbe članka 8. ovog pravilnika.

Broj voditelja i pratitelja putovanja definira se na bazi najmanje deset učenika.

Školske ekskurzije smiju trajati najduže 7 dana, a organiziraju se samo u nenastavne dane, u pravilu za vrijeme trajanja ljetnih praznika.

 

 

Članak 25.

Izvedbeni Plan i program ekskurzije i izleta na razini škole donosi povjerenstvo, koje imenuje ravnatelj škole iz redova učitelja Škole.

Predsjednik imenovanog povjerenstva obavezan je koordinirati radom Povjerenstva.

U radu povjerenstva obvezno u provedbi izleta sudjeluju: razrednik, učenik (predsjednik ili zamjenik predsjednika), predstavnik Vijeća roditelja iz razreda koji realiziraju ekskurziju.

 

Članak 26.

Izvedbeni plan i program izleta ili ekskurzije treba donijeti najmanje 90 dana prije početka provedbe, s tim da se pojedini elementi u njemu moraju uskladiti sa zahtjevima roditelja i učenika te cijenama turističkih i putničkih agencija.

Poslovi usklađivanja iz stavka 1. ove točke, natjecanje, izbor najpovoljnije ponude, potpisivanje pristanka roditelja i ugovaranje usluga za izlet ili ekskurziju, moraju se obaviti najmanje 60 dana prije početka putovanja.

 

IV. PROVOĐENJE ŠKOLSKIH IZLETA, ŠKOLSKIH STRUČNIH EKSKURZIJA, ŠKOLSKIH EKSKURZIJA (MATURALNIH PUTOVANJA)

 

Tijek nadmetanja i izbor ponuditelja

 

Članak 27.

Nakon što povjerenstvo utvrdi uvijete iz članka 13. točke 1., 2., 5., 6. ovog Pravila škola obvezno donosi odluku o pozivnom nadmetanju turističkih ili putničkih agencija, odnosno pravnih osoba koje za takve usluge ispunjavaju uvjete određene Zakonom i ovim Pravilnikom.

 

Članak 28.

Za pozivno nadmetanje škola je obvezna pozvati najmanje tri (3) agencije (ponuditelja), za koje ocijeni da ispunjavaju uvjete utvrđene pozivom na nadmetanje.

 

Članak 29.

Ako se na nadmetanje javi manje od 3 ponuditelja, povjerenstvo, bez obzira na njihov broj izabire najpovoljnijeg, odnosno onog za kojeg ocijeni da zadovoljava sve uvjete u skladu s utvrđenim planom i programom putovanja, a koji uključuje sve odredbe članka 8. ovih Pravila.

Prema potrebi povjerenstvo može pozvati predstavnike putničkih agencija koje su dale ponudu da dodatno predstave i obrazlože svoje ponude.

 

Članak 30.

Nakon što povjerenstvo, odnosno škola izvrše izbor ponuditelja, mora se pribaviti pismena suglasnost roditelja/skrbnika, skupine učenika za koju se organizira putovanje. Na školskim izletima i školskim stručnim ekskurzijama mora sudjelovati najmanje dvije trećine (2/3) učenika za koju se organizira putovanje.

 

Članak 31.

Svi poslovi u dogovaranju glede organiziranja i provedbe putovanja (od pozivnog nadmetanja, izbora najpovoljnije agencije, potpisivanja suglasnosti roditelja i ugovaranja) moraju se obaviti najmanje 30 dana prije početka putovanja.

 

 

 

 

 

Odluka o odobrenju putovanja

 

Članak 32.

Ispunjenost propisanih uvjeta za provedbu putovanja potvrđuje predsjednik povjerenstva, a ravnatelj na osnovi toga sklapa ugovor s odabranim ponuditeljem, te u pisanom obliku donosi odluku o odobrenju putovanja.

 

Članak 33.

Odluka o odobrenju putovanja sadrži:

nadnevak, odredište, vremenik i trajanje putovanja,

popis razrednih odjela i broj sudionika,

imena i prezimena svih učenika-sudionika,

ime i prezime voditelja i pratitelja,

naziv ugovorene pravne osobe, odnosno agencije i obrazloženje, s ocjenom o

ispunjenosti uvjeta.

Ravnatelj škole imenuje voditelja i pratitelja putovanja.

 

V. NAČIN FINANCIRANJA TROŠKOVA ŠKOLSKIH IZLETA, ŠKOLSKIH STRUČNIH EKSKURZIJA I ŠKOLSKIH EKSKURZIJA:

 

Članak 34.

Za ostvarenje putovanja roditelji potpisuju ugovor izravno s turističkom agencijom koju je povjerenstvo škole za natjecanje preporučilo roditeljima i vrše uplatu u turističkoj agenciji.

 

Članak 35.

Ugovorom prema programu putovanja određeni su i sredstvo prijevoza, vrsta lokacije i klasifikacija smještajnog objekta i ukupno trajanje putovanja.

 

Članak 36.

Korisnik putovanja, odnosno potpisnik ugovora obvezuje se organizatoru putovanja podmiriti financijske obveze prema potpisanom ugovoru (jednokratno ili u mjesečnim obrocima).

 

Članak 37.

Škola će s turističkom agencijom sklopiti poseban ugovor kojim će se regulirati uloga i obveza škole u realizaciji školskog putovanja kao i materijalna prava učitelja na putovanju koje će im turistička agencija izravno osigurati (smještaj, prehrana, ulaznice i sl.) Škola je obvezna voditelju i pratitelju izleta ili ekskurzije izdati putni nalog i priznati prava na dnevnicu(ce) ukoliko ista nije dana od agencije i druge troškove u skladu s zakonskim propisima.

 

Članak 38.

Škola je provedbu izleta i ekskurzija dužna prijaviti državnom inspektoratu najmanje tri dana prije realizacije istog.

Članak 39.

S učenicima škole mogu se planirati i izvoditi školski izleti i ekskurzije samo u Hrvatskoj.

Iznimno, kad za to postoje opravdani razlozi, može se s učenicima osnovne škole planirati i

provesti izlet ili ekskurzije u inozemstvo, uz uvjet da za takvo putovanje škola dobije

suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Zahtjev s obrazloženjem razloga putovanja u inozemstvo i priloženim izvedbenim planom i

programom izleta ili ekskurzije osnovna škola dostavlja Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa - Upravi za osnovno školstvo, najmanje 30 dana prije početka putovanja.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 40.

Pravila o provedbi školskih izleta i ekskurzija stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

 

Pravila o provedbi školskih izleta i ekskurzija objavljeni su na oglasnoj ploči Škole dana 17. listopada 2012. godine.

 

 

KLASA: 035-01/12-01/11

URBROJ: 2133-28/05-12-1

 

 

Ravnateljica: Predsjednik Školskog odbora:

Zorica Jurašić, dipl. uč. Marina Gračanin, prof.

 


Priloženi dokumenti:
Pravila_o_provedbi_izleta.doc (85.50 KB)


Facebook škole
Lista linkova je prazna
 

         

Oglasna ploča
Novo u "literarnom"
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola "Josipdol" / Karlovačka 17, HR-47303 Josipdol / os-josipdol.skole.hr / ured@os-josipdol.skole.hr
preskoči na navigaciju