preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josipdol"

Vijesti

Natječaj za pomoćnike u nastavi

Autor: Valentina Rahan, 18. 8. 2017.

NATJEČAJ 

otvoren do 28.8.2017. godine

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA „JOSIPDOL“

JOSIPDOL, Karlovačka 17

KLASA:112-01/17-01/42

Urbroj:2133-28-01-17-1

U Josipdolu, 17.08.2017.

 

 

Na temelju članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) i članka 8. Pravilnika o radu Osnovne škole „Josipdol“, ravnateljica Osnovne škole «Josipdol» Josipdol, raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi

 

PODRUČNA ŠKOLA OŠTARIJE

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI, 2 izvršitelja na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno u PŠ Oštarije

POMOĆNIK/ICA U NASTAVI, 1 izvršitelj na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme – 25 sati tjedno u PŠ Oštarije

 

Prijevoz na rad: djelomično

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme

 

UVJETI:

– najmanje završena srednja škola,

– nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Uz prijavu je potrebno priložiti

- europass ili molbu i životopis

- domovnicu (preslik)

- potvrdu o ukupnom radnom stažu - HZMO

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslik

- potvrdu o završenoj edukaciji za pomoćnika u nastavi (ako je kandidat posjeduje)

- original uvjerenja nadležnog suda, odnosno druge ustanove koja ima uvid u kaznenu evidenciju, da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi (koje nije starije od 30 dana od dana objave natječaja).

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

ROK za dostavu: 8 dana od dana objave (do 28.8.2017.godine).

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola „Josipdol“, Karlovačka 17, 47 303 Josipdol s naznakom «Prijava za pomoćnika u nastavi»  ili donijeti osobno.

Ravnateljica:

Anđelina Božičević; prof.

 
CMS za škole logo
Osnovna škola "Josipdol" / Karlovačka 17, HR-47303 Josipdol / os-josipdol.skole.hr / ured@os-josipdol.skole.hr
preskoči na navigaciju