preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josipdol"

Vijesti

Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

Autor: Valentina Rahan, 27. 9. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»
              J O S I P D O L
 
KLASA:003-01/15-01/14
URBROJ: 2133-28-01-15-12
Josipdol, 21.09.2015.
 
Temeljem članka 60. i 63. Statuta Osnovne škole „Josipdol“, Josipdol, Školski odbor Osnovne škole „Josipdol“, Josipdol, na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 21.09.2015.godine, pod 8. točkom dnevnog reda, donio je 
 
O D L U K U
o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Osnovne škole „Josipdol“, Josipdol.

Članak 1.

Za izbor i imenovanje ravnatelja Osnovne škole „Josipdol“, Josipdol (u daljnjem tekstu: Škola) raspisat će se javni natječaj u dnevnom tisku Večernji list dana 27.09.2015. godine.
Osim u dnevnom tisku iz stavka 1. ovog članka, natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Škole objavit će se i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole.
Tekst natječaja iz stavka 1. ovog članka čini sastavni dio ove Odluke.
 
Članak 2.
Način i postupak izbora i imenovanja ravnatelja Škole provest će se sukladno odredbama članka 63. do 72. Statuta Škole. 
 
Članak 3.
O raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole obavijestit će se Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje Karlovačke županije.
 
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Škole.
 
         
 
                                                                                       Predsjednica Školskog odbora
                                                                                       Barbara Srdarev, mag. paed.
 
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA «JOSIPDOL»
              J O S I P D O L
 
KLASA:112-01/15-01/91
URBROJ: 2133-28-01-15-1
Josipdol, 21.09.2015.
 
 
Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) i članka 63. Statuta Osnovne škole „Josipdol“, Josipdol, Školski odbor Osnovne škole „Josipdol“ raspisuje:
 
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole
 
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja mora imati:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij
2) uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3) najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova, a iznimno ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.
 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:
molbu
životopis
diplomu o stečenoj stručnoj spremi
domovnicu
dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja 
dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova) 
uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana )
dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ 
 
Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola „Josipdol“ Josipdol, Karlovačka 17, 47303 Josipdol u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“. 
 
                                                                                                Predsjednica Školskog odbora
                                                                       Barbara Srdarev, mag. paed.
CMS za škole logo
Osnovna škola "Josipdol" / Karlovačka 17, HR-47303 Josipdol / os-josipdol.skole.hr / ured@os-josipdol.skole.hr
preskoči na navigaciju